Etický kodex

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Akademie realit s.r.o.

 se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ: 602 00, IČ: 277 53 107,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56695

 

1.       Obecná ustanovení

1.1.     Akademie realit s.r.o. je provozovatelem (dále jen „provozovatel“ nebo „zprostředkovatel“) internetového portálu www.akademierealit.cz, pomocí něhož lze vložit do interního systému zprostředkovatele kontakt na osobu, která má zájem o nákup či prodej nemovitých věcí, zprostředkování hypotečního úvěru, vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či k dani z nemovitostí nebo posudku pro účely dědického řízení prostřednictvím vložených tipů (dále jen „tip na kontakt“).

1.2.     Vkládat tip na kontakt je oprávněna fyzická osoba starší 18 let plně svéprávná, která vyjádřila souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zajistila si aktuální souhlas se sdělením tipu na kontakt od osoby kontaktu, (dále jen „tipař“). Osoba kontaktu je fyzická osoba starší 18 let plně svéprávná, která udělila souhlas se zpracováním svých údajů ve formě telefonního čísla tipaři a která je obeznámena s tím, že její kontakt bude sdělen společnosti Akademie realit, s.r.o. k dalšímu zpracování, (dále jen „osoba kontaktu“).

 

 

2.       Definice

2.1.     U každého vloženého tipu na kontakt bude zobrazen během jeho jednotlivých stádií jeden z následujících pojmů:

„Příprava“ – zadání tipu na kontakt do systému do okamžiku převzetí ze strany zprostředkovatele

„Zpracování kontaktu“ – tip na kontakt je zpracováván zprostředkovatelem

„Schůzka“ – zprostředkovatelem byla sjednána schůzka s osobou kontaktu

„Aktivní“ – bylo zahájeno obchodní jednání s osobou kontaktu

„Pozastaveno“ – stav opačný ke stavu aktivnímu, může být znovu obnoven

„Rezervace“ – došlo k uzavření předběžné dohody,

„Zobchodováno“ – obchod byl úspěšně uzavřen, vzniká tipaři nárok na odměnu a její výplatu

„Nezobchodováno“

„Smazáno“ – tip na kontakt na osobu, která nesplňuje podmínky osoby kontaktu dle těchto všeobecných smluvních podmínek                                                                                           

3.       Základní podmínky

3.1.     Pro členství a vložení tipu do systému provozovatele je po tipaři vyžadován souhlas s těmito Smluvními podmínkami (odst. 2-8).

3.2.     Tipař je povinen se registrovat do tipařského systému, kdy uvede o své osobě povinně všechny údaje označené červenou hvězdičkou -*. Bez registrace není umožněno vkládat jakékoliv tipy na kontakt do tipařského systému. Pravost údajů sdělených při registraci je provozovatel oprávněn si ověřit vhodným způsobem.

3.3.     Tipař může do systému vkládat pouze kontakty na osoby, se kterými ho spojuje určitá vazba. Souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami tipař potvrzuje vazbu na jím poskytnutý a uvedený kontakt, a zároveň uděluje souhlas pro ověření si této vazby, a to převážně prostřednictvím sdělení jména tipaře osobě kontaktu.   

3.4.     Provozovatel není povinen přijmout a pracovat s poskytnutým tipem na kontakt. Za tohoto předpokladu se u poskytnutého tipu na kontakt objeví stav nezobchodováno.

3.5.     Pokud provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že tipař zadává tipy na kontakty jiných subjektů, je provozovatel oprávněn takový tip na kontakt odstranit.

3.6.     Provozovatel se zavazuje tipaři poskytnout finanční odměnu za sdělení, a to za podmínek a způsobem stanoveným v článku 5.

3.7.     Tipař vkládá své tipy, resp. údaje o osobách prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen vyplnit všechny údaje zvýrazněné červenou hvězdičkou.

3.8.     Tipař je povinen uvádět v inzerátech pouze pravdivé údaje. V případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených, je povinen je bez zbytečného odkladu upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti.

3.9.     Tipař je informován o stavu obchodu na webových stránkách www.akademierealit.cz, v sekci tipařský systém. Stádia zpracování tipu na kontakt jsou uvedeny v čl. 2 těchto všeobecných smluvních podmínek.

 

4.       Ochrana osobních údajů

4.1.     Tipař dává souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů provozovatelem. Nakládání s osobními údaji poskytnutými tipaři podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

5.       Odměna a platební podmínky

5.1.     Tipaři vzniká zobchodováním tipu na kontakt nárok na odměnu a její výplatu. Zobchodováním se tímto rozumí naplnění účelu zprostředkovatelské smlouvy, kterou uzavřel zprostředkovatel s osobou kontaktu, přičemž zprostředkovateli vznikl nárok na provizi.

5.2.     Předběžná kalkulace odměna tipaře bude zobrazena v sekci „Odměna“ v tipařském systému, a to okamžikem uzavření rezervace. Tipař je oprávněn si před zobrazením odměny spočítat orientační výši své odměny pomocí Orientační kalkulace tipařské odměny, která se však může od reálné odměny lišit a provozovatel není touto orientační výší odměny nijak vázán.

5.3.     Tipaři bude odměna vyplacena za předpokladu zobchodování poskytnutého kontaktu, a to do třiceti (30) dnů ode dne kdy dojde k zobchodování tipu na kontakt, tj. do 30ti dnů ode dne vzniku nároku na výplatu odměny.

5.4.     Tipař bere na vědomí, že výše odměny se může během obchodu měnit a její výše je závazná až od okamžiku zobchodování tipu na kontakt.

6.       Závěrečná ustanovení

6.1.     Společnost Akademie realit s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné smluvní podmínky a Platební podmínky. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Smluvní podmínky nebo Platební podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění.

6.2.     Změny v Smluvních podmínkách a Platebních podmínek vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách.

6.3.     V případě, že by některé ustanovení těchto Smluvních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smluvních podmínek.

6.4.     Provozovatel není odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné

škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde - a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou tipaři vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru.

6.5. Tyto Smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem XXXXXX